Kappersschool en Kapsalon Van Wetten – Beek en Donk

0492-461255

Kappersschool en Kapsalon Van Wetten – Beek en Donk

 

Algemene voorwaarden: Kappersschool van Wetten

 1. De NRTO algemene voorwaarden consument (zie deze link) zijn van toepassing. Daarnaast gelden de volgende bepalingen:
 1. Elke rechtsbetrekking tussen Kappersschool van Wetten en de cursist(e) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Eventuele afwijkende voorwaarden die door de cursist(e) wordt gehanteerd,zijn voor Kappersschool van Wetten slechts verbindend indien en voor zover wij ons daarmee schriftelijk met Kappersschool van Wetten overeengekomen te worden. Indien Kappersschool van Wetten schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt niet uitdrukkelijk gesteld de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de cursist(e) geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 1. De overeenkomst tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) wordt vastgelegd door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.
 1. Annulering dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Bij annulering tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus is de cursist(e) naast het verschuldigde inschrijfgeld nog een vergoeding verschuldigd a 5% van het cursusgeld. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de cursus is de cursist € een vergoeding verschuldigd van vijftig procent(50%) van het cursusgeld. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist een vergoeding van honderd procent(100%) van het cursusgeld.
 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en
  opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er
  sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde
  startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende
  annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een
  redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de
  Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze
  kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen
  de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding
  lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte
  van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:
Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beëindiging Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.*

*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in
bovenstaande tabel.

 1. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten
  verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
  c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd.
 3. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm
  kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 4. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd
  veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
 6. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 7. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
 8. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.
 9. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.
 10. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
  a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
  b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.
 1. Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontslaat de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling van de totale verschuldigde kosten en schept voor de cursist(e) niet het recht op enige vermindering van kosten nog op enige andere terugvordering, hoe ook genaamd.
 1. Indien de verschuldigde kosten of enig gedeelte daarvan niet op tijd worden voldaan , zal Kappersschool van Wetten een betalingsherinnering sturen en de cursist(e) de gelegenheid geven om binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog betalen. Indien betaling na het gunnen van deze termijn van 14 dagen, uitblijft is Kappersschool van Wetten gerechtigd om de door hem gemaakte buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  1. Het gehele bedrag der kosten of het resterende gedeelte daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.
  1. De navolgende rente en kosten verschuldigd zijn:
   1. Een procent(1%) rente per maand of gedeelte daarvan niet het tijdig betaalde bedrag te rekenen vanaf de vervaldag.
   1. alle buitengerechtelijke kosten in de ruimste zin des woord, welke kosten minimaal vijftien procent(15%) van het openstaande bedrag zullen zijn met een absoluut minimum van € 68,00 vermeerdert met de omzetbelasting over deze kosten.
 1. Voor zover dit formulier door meerdere personen in ondertekend, zal ieder van hen hoofdelijk voor het geheel der schulden jegens kappersschool van Wetten verbonden zijn.
 1. De cursist(e) zal zich op school moeten houden aan het huishoudelijk reglement, dat kosteloos verkrijgbaar wordt gesteld en op school ter inzage ligt.
 1. Kappersschool van Wetten behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een eventuele andere locatie te betrekken om de cursus te geven.
 1. Op alle overeenkomsten tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
 1. Alle geschillen welke tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekkingen zullen, wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank te “s Hertogenbosch.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.