Kappersschool en Kapsalon Van Wetten – Beek en Donk

0492-461255

Kappersschool en Kapsalon Van Wetten – Beek en Donk

 

Algemene voorwaarden: Kappersschool van Wetten

 1. De NRTO algemene voorwaarden consument (zie deze link) zijn van toepassing. Daarnaast gelden de volgende bepalingen:
 1. Elke rechtsbetrekking tussen Kappersschool van Wetten en de cursist(e) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Eventuele afwijkende voorwaarden die door de cursist(e) wordt gehanteerd,zijn voor Kappersschool van Wetten slechts verbindend indien en voor zover wij ons daarmee schriftelijk met Kappersschool van Wetten overeengekomen te worden. Indien Kappersschool van Wetten schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt niet uitdrukkelijk gesteld de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de cursist(e) geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 1. De overeenkomst tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) wordt vastgelegd door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.
 1. Annulering dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Bij annulering tot uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus is de cursist(e) naast het verschuldigde inschrijfgeld nog een vergoeding verschuldigd a 5% van het cursusgeld. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de cursus is de cursist € een vergoeding verschuldigd van vijftig procent(50%) van het cursusgeld. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist een vergoeding van honderd procent(100%) van het cursusgeld.
 1. Behoudens het hiervoor in sub.1 bepaalde is de cursist( e ) verplicht, ook bij tussentijdse beëindiging zijner/ harerzijds van de cursus om welke reden dan ook, de kosten van de cursus geheel te voldoen.
 1. Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontslaat de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling van de totale verschuldigde kosten en schept voor de cursist(e) niet het recht op enige vermindering van kosten nog op enige andere terugvordering, hoe ook genaamd.
 1. Indien de verschuldigde kosten of enig gedeelte daarvan niet op tijd worden voldaan , zal Kappersschool van Wetten een betalingsherinnering sturen en de cursist(e) de gelegenheid geven om binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog betalen. Indien betaling na het gunnen van deze termijn van 14 dagen, uitblijft is Kappersschool van Wetten gerechtigd om de door hem gemaakte buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  1. Het gehele bedrag der kosten of het resterende gedeelte daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.
  1. De navolgende rente en kosten verschuldigd zijn:
   1. Een procent(1%) rente per maand of gedeelte daarvan niet het tijdig betaalde bedrag te rekenen vanaf de vervaldag.
   1. alle buitengerechtelijke kosten in de ruimste zin des woord, welke kosten minimaal vijftien procent(15%) van het openstaande bedrag zullen zijn met een absoluut minimum van € 68,00 vermeerdert met de omzetbelasting over deze kosten.
 1. Voor zover dit formulier door meerdere personen in ondertekend, zal ieder van hen hoofdelijk voor het geheel der schulden jegens kappersschool van Wetten verbonden zijn.
 1. De cursist(e) zal zich op school moeten houden aan het huishoudelijk reglement, dat kosteloos verkrijgbaar wordt gesteld en op school ter inzage ligt.
 1. Kappersschool van Wetten behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een eventuele andere locatie te betrekken om de cursus te geven.
 1. Op alle overeenkomsten tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
 1. Alle geschillen welke tussen kappersschool van Wetten en de cursist(e) mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekkingen zullen, wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank te “s Hertogenbosch.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.